Polityka prywatności , regulamin, cookies

Postanowienia ogólne

§1

Właścicielem i prowadzącym galerię internetową (dalej: Galeria) jest: Ryszard Łazorczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERŁAZ Ryszard Łazorczyk, z siedzibą w Poznaniu, ul. Cetniewska 19, NIP: 5981154773, REGON: 211267837 (dalej: SZOKART).

§2

Regulamin Galerii (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SZOKART na rzecz składających oferty (dalej: Klientów), polegających na umożliwieniu im składania przez Internet ofert zakupu obiektów znajdujących się na stronie internetowej Galerii. Zapoznanie się i akceptacja postanowień i warunków Regulaminu stanowi warunek konieczny do złożenia oferty przez Klienta, i Klient składając ofertę potwierdza zapoznanie się z nim i jego akceptację. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do organizowanych przez SZOKART aukcji, dla których obowiązuje osobny regulamin.

§3

Wszelkie materiały znajdujące się na stronie internetowej Galerii, w tym: zdjęcia, opisy, warstwa graficzna strony itp. stanowią wyłączną własność intelektualną SZOKART, lub są wykorzystywane za wiedzą i zgodą dysponentów tych praw. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób, niezwiązany z realizacją zamówienia przez Klienta, bez wiedzy i zgody SZOKART stanowić może naruszenie własności intelektualnej SZOKART i jest zabrobione.

§4

Prezentowane na stronie internetowej Galerii obiekty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Umieszczone na stronie internetowej Galerii obiekty stanowią zaproszenie do składania ofert. Skuteczne zawarcie umowy kupna obiektu prezentowanego na stronie internetowej Galerii uwarunkowane jest od wcześniejszej weryfikacji przez SZOKART kompletności podanych przez Klienta danych niezbędnych do zawarcia umowy i dostępności produktu, i następuje po potwierdzeniu przez SZOKART przyjęcia oferty i zobowiązaniu się do jej realizacji.

§5

Na stronie internetowej Galerii istnieje możliwość stworzenia zindywidualizowanego profilu (dalej: Konto). Osoba fizyczna lub prawna rejestrująca Konto na stronie internetowej Galerii (dalej: Użytkownik) potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień. Rejestracja Konta w Galerii umożliwia Użytkownikowi: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika danych; tworzenie listy zakupów, zarządzenie informacjami i powiadomieniami, które chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z otrzymywania informacji handlowych. Założenie Konta na stronie internetowej Galerii nie jest wymagane do dokonania zakupu lub złożenia oferty.

§6

Strona internetowa Galerii jest prowadzona w wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. SZOKART informuje, iż wersje językowe angielska i niemiecka stanowią wersje pomocnicze, a Klienci i Użytkownicy z nich korzystający są obowiązani zapoznać się i przestregać przepisów niniejszego regulaminu, w brzmieniu oryginalnym. Ochrona danych osobowych

§7

Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników jest SZOKART

§8

Osoba, której dane dotyczą korzystając z usług oferowanych przez Galerię, tj. składając ofertę lub zakładając Konto potwierdza, iż zapoznała się z polityką ochrony danych osobowych określoną w niniejszym rozdziale II Regulaminu (Ochrona danych osobowych) i akceptuje jej postanowienia.

§9

Dane osobowe przetwarzane są przez SZOKART zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§10

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane przez SZOKART wyłącznie do realizacji celów, dla których dane zostały przekazane, oraz w określonych przypadkach po ich realizacji w celach: obsługi reklamacji, windykacji należności, lub w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą osobnej zgody- w celach marketingowych (minimalizacja danych). Po realizacji wyżej wymienionych celów dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w innych celach (ograniczenie przetwarzania), poza sytuacjami, w których obowiązek takiego przetwarzania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, lub osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.

§11

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże określone dane, tj.: imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres do wysyłki, są niezbędne do realizacji złożonego zamówienia lub rozpatrzenia oferty, i ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub niezrealizowaniem zamówienia przez SZOKART. W ww. przypadkach dane osobowe nie będą dalej przetwarzane przez SZOKART.

§12

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez SZOKART, oraz żądanie ich aktualizacji, dokonania korekty błędnych danych, oraz żądania ich usunięcia a także ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania w sytuacji, w której przestały być niezbędne do realizacji celów, dla których zostały podane (prawidłowość danych, prawo do bycia zapomnianym).

§13

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania w związku z realizowaniem przez SZOKART prawnie usprawiedliwionych celów nie naruszających praw i wolności Klienta, oraz żądania od SZOKart przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi.

§14

Wszelkie wnioski i zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez SZOKART należy kierować bezpośrednio do administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], telefonicznie pod nr tel.: +48 518962332 lub pocztą, na adres: ERŁAZ Ryszard Łazorczyk, ul. Cetniewska 19, 60-446 Poznań.

§15

W przypadku złożenia oferty lub zakupu obiektu, i wybrania innej formy doręczenia obiektu niż poprzez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Stosownie do decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r. nr DRP.WKP.710.2.2015.26,27o wyborze operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025: Poczta Polska S.A.), osoba, której dane dotyczą, składająca zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych osobowych innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi, wykonującemu usługę doręczenia obiektu.

§16

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

§17

Poza przypadkami określonymi w §15 i  §16, dane osobowe Klientów i Użytkowników nie będą przekazywane ani w inny sposób powierzane do przetwarzania żadnym osobom trzecim, w tym podmiotom z państw trzecich, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek udostępnienia danych przez ich administratora wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, lub z prawnie uzasadnionego interesu SZOKART (np. w celu windykacji należności). O każdym przypadku udostępnienia swoich danych osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana przez SZOKART, za wyjątkiem przypadków, gdy administrator nie może udzielić takiej informacji na gruncie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.

§18

Dane osobowe będą przetwarzane przez SZOKART w sposób automatyczny na potrzeby procesu realizacji składanych ofert, jednakże dane te nie będą podlegały profilowaniu.  

III. Składanie ofert

§19

Klientem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku złożenia oferty przez Klienta niespełniającego powyższych warunków i wprowadzenie w błąd SZOKART co do ich spełniania, potwierdzenie przyjęcia oferty będzie nieważne, ponadto SZOKART może dochodzić od Klienta ewentualnych szkód i poniesionych kosztów wynikłych w związku z potwierdzeniem nieważnej oferty i jej realizacją.

§20

Skuteczne złożenie oferty poprzez stronę internetową Galerii jest możliwe wyłącznie w przypadku podania przez Klienta danych niezbędnych do zawarcia umowy w formularzu zamówienia, lub w przypadku Użytkowników- na swoim Koncie na stronie internetowej Galerii. W przypadku przedsiębiorców warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury jest ponadto podanie danych przedsiębiorcy niezbędnych do jej wystawienia. Podanie danych, o których mowa powyżej i złożenie oferty w Galerii oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się Klienta do przestrzegania jego postanowień. Niepodanie przez Klienta danych niezbędnych do zawarcia umowy skutkować będzie odrzuceniem oferty przez SZOKART. Powyższy zapis odnosi się również do niekompletnych danych na Koncie Użytkownika.

§21

Klient może złożyć ofertę korzystając z formularza znajdującego się przy danym obiekcie na stronie internetowej Galerii. Ofertę można równiez złożyć przez pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: [email protected]. W ofercie złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wskazać obiekt którego dotyczy oferta oraz oferowaną za niego kwotę, obejmującą kwotę obiektu wraz z kwotą przesyłki. Niepodanie przez Klienta powyższych informacji skutkować będzie odrzuceniem niekompletnej oferty.

§22

Oferty będą rozpatrywane przez SZOKART w oparciu o kolejność zgłoszeń, w przypadku zbiegu ofert zgłaszanych poprzez sronę internetową Galerii i za pośrednictwem poczty elektronicznej przez różnych Klientów, pierwszeństwo będą miały oferty składane za pośrednictwem strony internetowej Galerii. O przyjęciu oferty Klient zostanie poinformowany w ciągu 48 godzin od jej złożenia. Brak informacji zwrotnej ze strony SZOKART w ww. terminie oznaczać będzie odrzucenie oferty.  

IV. Ceny obiektów, zawarcie umowy i płatność

§23

Na stronie internetowej Galerii zamieszczane są obiekty wycenione, posiadające opcję „Zamów“ i niewycenione lub wycenione jedynie wstępnie, posiadające opcję „Zapytaj o cenę“.

§24

W przypadku obiektów posiadających opcję „Zamów“, cena brutto obiektu (zawierająca podatek od towarów i usług- VAT) jest widoczna na stronie internetowej Galerii, w polu obiektu, którego dotyczy. Ostateczna cena brutto wraz z kosztem przesyłki, w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu doręczenia obiektu, w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem strony internetowej Galerii zostaje zsumowana automatycznie i jest widoczna przed złożeniem przez Klienta oferty. Cena obiektu którego dotyczy oferta i koszt jego przesyłki do Klienta wyrażone są w złotych polskich (PLN). Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez SZOKart oferty złożonej przez Klienta, po potwierdzeniu dostępności obiektu i poinformowaniu Klienta. Potwierdzenie przyjęcia oferty przez SZOKART zostanie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail).

§25

W przypadku obiektów posiadających opcję „Zapytaj o cenę“, Klient może skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej Galerii, w polu obiektu, którego dotyczy, w celu uzyskania informacji odnośnie dostępności, i ceny danego obiektu. Wycena i informacje zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta w formularzu kontaktowym lub na swoim Koncie. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez SZOKART oferty złożonej przez Klienta, po potwierdzeniu dostępności obiektu i poinformowaniu Klienta. Potwierdzenie przyjęcia oferty przez SZOKART zostanie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail).

§26

W przypadku obiektów posiadających opcję „Zamawiam“, Klient może wybrać metodę płatności z listy dostępnych metod płatności w formularzu na stronie internetowej Galerii, w polu obiektu, którego płatność dotyczy. Termin na dokonanie wpłaty wynosi 3 dni od dnia przyjęcia oferty przez SZOKART. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. Terminem dokonania płatności jest dzień, w którym kwota wskazana w ofercie i zaakceptowana przez SZOKART zostaje zaksięgowana na koncie

§27

W przypadku kupna obiektów po wyborze  formy płatności Przelewy 24 i wybraniu opcji ,,Zamawiam” dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz  PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”.

§28

W przypadku przyjęcia przez Klienta oferty złożonej przez SZOKART dla obiektu posiadającego opcję „Zapytaj o cenę“, o której mowa w §24 niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość ze szczegółami dotyczącymi płatności. Termin na dokonanie wpłaty wynosi 3 dni od dnia przyjęcia oferty przez Klienta. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkować będzie wyznaczeniem przez SZOKART dodatkowego terminu na dokonanie płatności, pod rygorem odstąpienia od umowy. Terminem dokonania płatności jest dzień, w którym kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym SZOKART.  

V. Wysyłka i odbiór obiektów

§29

Zakupiony przez Klienta obiekt będzie dostarczony na adres wskazany przez Klienta. SZOKART nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy lub nieaktualny adres do wysyłki wskazany przez Klienta. W przypadku, gdy obiekt nie zostanie przez Klienta odebrany, na Klienta zostanie nałożona kara umowna w wysokości dwukrotnej ceny wybranej przez Klienta formy doręczenia obiektu.

§30

Obiekt zostanie doręczony metodą wybraną przez Klienta z listy metod doręczenia dostępnych dla danego obiektu, zgodnie z określonymi przez realizującego ją operatora warunkami przesyłki. Dostępne metody doręczenia obiektów to: przesyłka firmą kurierską, Pocztą Polską, Paczkomaty lub odbiór osobisty przez klienta. W zależności od indywidualnych cech danego obiektu, określone metody doręczenia mogą być dla niego niedostępne.

§31

Czas rozpoczęcia realizacji wysyłki przez SZOKART obiektu znajdującego się w magazynie wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od dnia przyjęcia oferty kupna złożonej przez Klienta. Maksymalny czas wysyłki w przypadku pozostałych obiektów lub w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, zależnych bądź niezależnych od SZOKART, wynosi 30 dni. O fakcie i o powodach przedłużenia terminu rozpoczęcia realizacji wysyłki ponad 7 dni roboczych SZOKART poinformuje Klienta, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozpoczęcia realizacji wysyłki.

§32

Przy odbiorze przesyłki Klient powinien zweryfikować zarówno stan opakowania, jak i stan obiektu, w obecności osoby doręczającej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, Klient powinien w miarę możliwości wykonać dokumentację fotograficzną stanu opakowania i produktu, oraz spisać w obecności osoby doręczającej protokół ze wskazaniem stwierdzonych uszkodzeń, pod którym podpisuje się zarówno Klient jak i doręczający, lub złożyć reklamację u doręczającego na formularzu przekazanym przez niego. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić SZOKART o stwierdzonych uszkodzeniach.

§33

W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego, Klient jest obowiązany do odbioru obiektu w terminie 30 dni od dnia przyjęcia oferty przez SZOKART. W przypadku, gdy Klient nie odbierze obiektu w wyżej wskazanym terminie, zostanie obciążony kosztami magazynowania obiektów w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) dziennie za każdy obiekt.  

VI. Reklamacje i odstąpienie od umowy

§34

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy zakupiony przez niego obiekt posiada jakąkolwiek wadę prawną bądź fizyczną, przy czym jako wada fizyczna SZOKART nie uznaje różnic w wyglądzie zewnętrznym zakupionego obiektu a jego zdjęciem na stronie internetowej Galerii. Koszty związane z reklamacją w przypadku stwierdzenia, iż jest ona zasadna, pokrywa SZOKART. W przeciwnym przypadku koszty reklamacji pokrywa Klient.

§35

SZOKart informuje, że do reklamacji składanych przez Klientów zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu skorzystania z uprawnień określonych w powyższych ustawach, Klient powinien niezwłocznie po stwierdzeniu jakiejkolwiek wady zakupionego obiektu skontaktować się z SZOKART za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], telefonicznie pod nr tel.: +48 518962332 lub pocztą, na adres: ERŁAZ Ryszard Łazorczyk, ul. Cetniewska 19, 60-446 Poznań..

§36

W przypadku reklamacji związanych z otrzymaniem przez Klienta uszkodzonego obiektu, SZOKART rekomenduje dochowanie czynności opisanych w §32 Regulaminu. Stan rzeczywisty obiektu zwróconego przez Klienta wraz z reklamacją będzie m.in. porównywany przez SZOKART z dokumentacją fotograficzną wykonywaną bezpośrednio przed wysyłką obiektu w celu weryfikacji, czy do ewentualnych uszkodzeń doszło przed, czy po wysyłce obiektu. Sporządzenie przez Klienta w miarę możliwości dokumentacji fotograficznej i spisanie protokołu w obecności osoby doręczającej, ze wskazaniem stwierdzonych uszkodzeń, będzie w takich przypadkach pomocne w celu ustalenia na jakim etapie doszło do uszkodzenia obiektu.

§37

Reklamację należy złożyć na piśmie, ze wskazaniem: reklamowanego obiektu, danych Klienta, przyczyn reklamacji, adresem do korespondencji, preferowaną metodą kontaktu i żądania Klienta. Wraz ze złożeniem reklamacji należy przekazać SZOKART również reklamowany obiekt.

§38

Rozpatrzenie reklamacji przez SZOKart nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji i przekazania reklamowanego obiektu przez Klienta. W przypadku braku informacji ze strony SZOKART w ww. terminie reklamację Klienta uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie (przyjętą). O odrzuceniu bądź przyjęciu reklamacji, Klient zostanie poinformowany na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny pocztą tradycyjną, lub na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku odrzucenia reklamacji Klient zostanie poinformowany o powodach jej odrzucenia. Odrzucenie reklamacji nie pociąga za sobą braku możliwości jej uznania przez SZOKART w późniejszym terminie.

§39

Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą poprzez stronę internetową SZOKART zakupu obiektu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi obiektu, bez podania przyczyny odstąpienia. Aby odstąpić od umowy należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu i skontaktować się w celu ustalenia warunków zwrotu zakupionego obiektu z SZOKART za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], lub pocztą, na adres: ERŁAZ Ryszard Łazorczyk, ul. Cetniewska 19, 60-446 Poznań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości obiektu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia obiektu odstąpienia od umowy, SZOKART dokona potrącenia z zapłaconej kwoty, w wysokości szkody, lub obciąży Klienta kosztami. Klient jest obowiązany do zwrotu zakupionego obiektu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu obiektu w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Klient.