POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez firmę ERŁAZ Ryszard Łazorczyk z siedzibą w Poznaniu, ul. Cetniewska 19,  danych osobowych Klientów, w tym osób odwiedzających naszą stronę internetową.

2. Udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności tak, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane oraz mógł samodzielnie i swobodnie decydować o tym czy skorzysta z naszych usług.

3. W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy.

4. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również przysługujące mu prawa.

5. Polityka Prywatności odnosi się do poniższych przepisów prawa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

6. Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, poniżej zakres zbieranych danych w ramach konkretnych czynności: Rejestracja konta w naszym systemie: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). W przypadku przedsiębiorców dodatkowo dane firmy konieczne do wystawienia faktury. Jednorazowy zakup bez zakładania konta: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). W przypadku przedsiębiorców dodatkowo dane firmy konieczne do wystawienia faktury. Osobisty kontakt z naszą firmą (osobiście, telefonicznie, chat, messenger itp): imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). W przypadku przedsiębiorców dodatkowo dane firmy konieczne do wystawienia faktury. Wysłanie zapytania o cenę: e-mail, telefon Rezerwacja: e-mail, telefon

7. Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i sprostowania lub aktualizacja danych są wykonywane niezwłoczne po ich zgłoszeniu przez Użytkownika

8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

9. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Ograniczamy czas przechowywania danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych (np. obowiązki ustawowe, prawne, podatkowe itp)

10. Chronimy dane osobowe naszych Użytkowników przed utratą, dostępem osób nieuprawnionych, zmianą oraz innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

11. Użytkownik ma prawo do: 
a) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
b) Usunięcia danych osobowych 
c) Dostępu do danych: użytkownik ma prawo do otrzymania od firmy ERŁAZ Ryszard Łazorczyk potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane, jeśli tak to w jaki sposób. 
d) Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do uzupełnienia ich w przypadku, gdy są niepełne. 
e) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
f) Złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu uzasadniony interes (np. cele dowodowe, archiwizacyjne), w razie sprzeciwu Użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych podstaw do przetwarzania, które mają pierwszeństwo bo np dotyczą obrony naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). 
h) Przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę Użytkownika lub na podstawie umowy, a także w sposób zautomatyzowany.

12. Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych prosimy przesłać na adres: info@szokart.com lub pisemnie na adres firmy: ERŁAZ Ryszard Łazorczyk, ul.Cetniewska 19, 60-446 Poznań. Wnioski są realizowane w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania.

13. Bezpieczeństwo danych 
Dane są poufne – chronimy je przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
Dane są integralne – chronimy je przed nieuprawnioną modyfikacją, Przesyłanie danych przez naszą stronę internetową odbywa się w zabezpieczonym połączeniu SSL

14. Każdy pracownik firmy ERŁAZ Ryszard Łazorczyk mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem oraz podpisuje zobowiązanie do zachowania poufności.

15. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w określonych i zgodnych z prawem celach. 
Za każdym razem informujemy Użytkowników jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Informacja jest przekazywana w formie osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

16. Firma ERŁAZ Ryszard Łazorczyk może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie. Jeśli Użytkownik nie może lub nie chce podać swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia to zamówienie nie może być zrealizowane.

17. Użytkownicy korzystający z naszych stron są anonimowi do czasu, kiedy złożą zapytanie o dzieło lub napiszą emaila do strony www.SZOKart.com

18. Możemy poprosić Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny (np. newsletter). Nie wymagamy wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne (chyba, że obowiązek uzyskania zgody wynika z innych przepisów prawa). Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie.
Wycofanie zgody jest bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o wycofanie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym (np. otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz telefonicznie/smsem). 
Jeżeli posiadamy dane osobowe na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to przetwarzamy je nadal w wymienionych celach na innej podstawie prawnej.

19. Firma ERŁAZ Ryszard Łazorczyk przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji jaki jest czas przechowywania danych osobowych.

20. Firma ERŁAZ Ryszard Łazorczyk gromadzi także dane zawarte w logach systemowych strony internetowej. Są one wykorzystywane głownie w celach technicznych. Ponadto korzystamy z informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. W logach systemowych zbierane są informacje o adresach IP które nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika. 22. Pliki cookies to pliki tekstowe, wysyłane przez strony internetowe i zapisywane w urządzeniu Użytkownika. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu: a) zapamiętania, czy została wyświetlona informacja o polityce prywatności b) zapamiętania, czy została wyświetlona informacja o zapisaniu do newslettera c) zapamiętania obiektów dodanych do ulubionych i późniejszego ich wyświetlenia w tym samym urządzeniu d) cookies zewnętrzne – Google Analytics e) cookies zewnętrzne – Facebook f) cookies zewnętrzne – Zopim (czat online)


23. Firma ERŁAZ Ryszard Łazorczyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian polityce prywatności i będzie o tym informowała odpowiednim komunikatem na swoich stronach internetowych.

24. Prawa autorskie
Wszelkie prawa do treści na naszych stronach internetowych w tym m.in. zdjęć, biografii artystów, elementów graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone i są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419)   [Polityka prywatności z dnia 24 V 2018]